iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4 จำนวน 1 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368214 Wed, 29 Mar 2023 16:23:13 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368213 Wed, 29 Mar 2023 11:30:05 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368212 Wed, 29 Mar 2023 11:29:19 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368211 Wed, 29 Mar 2023 11:28:04 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน 12 เตียง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368210 Wed, 29 Mar 2023 09:59:15 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic จำนวน 1 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368180 Fri, 24 Mar 2023 15:35:50 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368162 Tue, 14 Mar 2023 11:01:34 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้มแสง จำนวน 5 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368158 Fri, 10 Mar 2023 14:32:44 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 5 เครื่อง http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368146 Fri, 03 Mar 2023 14:39:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368127 Mon, 27 Feb 2023 11:08:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย จำนวน 1 ชุด http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368119 Wed, 22 Feb 2023 16:00:54 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368103 Wed, 15 Feb 2023 16:59:06 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368102 Wed, 15 Feb 2023 16:56:16 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368076 Tue, 07 Feb 2023 13:52:43 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 งาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368075 Tue, 07 Feb 2023 13:42:01 +0700 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42368051 Mon, 30 Jan 2023 09:25:58 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 5 คัน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367981 Mon, 26 Dec 2022 11:40:19 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นคันโยก จำนวน 1 คัน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367979 Mon, 26 Dec 2022 10:32:07 +0700 MOIT5 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367976 Mon, 26 Dec 2022 09:35:00 +0700 MOIT4 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367975 Mon, 26 Dec 2022 09:34:06 +0700 MOIT3 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367974 Mon, 26 Dec 2022 09:33:29 +0700 MOIT 2 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367973 Mon, 26 Dec 2022 09:32:59 +0700 MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367972 Mon, 26 Dec 2022 10:47:29 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่วัคซีน จำนวน 2 ตู้ http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367961 Mon, 19 Dec 2022 10:43:24 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367960 Fri, 16 Dec 2022 09:20:30 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 4/2565 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367782 Wed, 02 Nov 2022 14:07:05 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42367730 Tue, 25 Oct 2022 15:49:14 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยใน กับอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ(รวมชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น(อาคารหลังใหม่) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366988 Wed, 01 Jun 2022 15:07:40 +0700 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต) จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366957 Wed, 25 May 2022 16:03:49 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้าสำรอง) จำนวน 1 งาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366941 Mon, 23 May 2022 19:58:15 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยใน กับอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ(รวมชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น(อาคารหลังใหม่) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366936 Fri, 20 May 2022 13:26:04 +0700 เผยแพร่ราคากลาง จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้าสำรอง) จำนวน 1 งาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366919 Wed, 18 May 2022 17:41:53 +0700 เผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยในกับอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ(รวมชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น(อาคารหลังใหม่) จำนวน 1 งาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366918 Wed, 18 May 2022 17:39:11 +0700 ประกาศเผยแพร่การปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366916 Wed, 18 May 2022 11:49:34 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต) จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366903 Wed, 11 May 2022 15:21:45 +0700 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต) จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366902 Wed, 11 May 2022 14:44:51 +0700 ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยใน กับอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366884 Fri, 06 May 2022 13:09:17 +0700 ประกาศเผยแพร่การปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366883 Fri, 06 May 2022 09:55:38 +0700 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366767 Thu, 31 Mar 2022 12:55:31 +0700 MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366766 Thu, 31 Mar 2022 12:53:15 +0700 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366765 Mon, 04 Jul 2022 14:42:01 +0700 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366764 Thu, 31 Mar 2022 12:50:18 +0700 MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366763 Thu, 31 Mar 2022 12:47:21 +0700 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366762 Tue, 28 Jun 2022 17:58:04 +0700 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366761 Wed, 29 Jun 2022 16:10:15 +0700 MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366760 Thu, 31 Mar 2022 12:40:05 +0700 MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366759 Thu, 31 Mar 2022 12:37:06 +0700 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366758 Thu, 31 Mar 2022 12:33:34 +0700 MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366757 Thu, 31 Mar 2022 12:21:36 +0700 MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน http://www.ck-hospital.com/index.php?mo=3&art=42366756 Wed, 29 Jun 2022 13:42:25 +0700