สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อย. แจง เพิ่มภารกิจคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯเพื่อประสิทธิภาพความคล่องตัวในการบริหาร

อย. แจง เพิ่มภารกิจคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯเพื่อประสิทธิภาพความคล่องตัวในการบริหาร

          อย. แจง ไม่ได้ยุบคณะอนุกรรมการกำหนดราคากลางยา และพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ปรับไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ย้ำ! ยึดหลักยาดี มีประสิทธิภาพ ราคายุติธรรม ประชาชนเข้าถึงได้

          นพ. พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชน กรณีที่มีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ มีวาระพิจารณาให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯ เรื่องบัญชียาหลักและราคากลางยานั้น อย. ขอชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ คือคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาแต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบ ยาแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบยาของประเทศ และติดตามกำกับเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ซึ่งเป็นการทำงานในเชิงนโยบาย ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ เป็นคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อรับผิดชอบตามนโยบายลดค่าใช้จ่ายยาที่ไม่จำเป็นของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีบัญชียาหลักแห่งชาติที่ทันสมัย และสร้างกลไกควบคุมราคายา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณด้านยาของประเทศในภาพรวม ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯ จะทำหน้าที่ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติควบคู่ไปด้วย จะทำให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯ มีการประชุมทุกเดือน ขณะที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จะเป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมทุก 4 เดือน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์จะได้นำข้อเสนอนี้ไป หารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

          เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่าหลักการดำเนินงานในการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติยังคง ยึดหลักการเดิม คือ จะต้องเป็นยาดี มีประสิทธิภาพในการรักษา ราคาสมเหตุสมผล ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทยาข้ามชาติตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

Tags :

view