โรงพยาบาลคุณภาพ  ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข