สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข   

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบแล้วให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตราฐาน


2.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี


3.บริหารจัดการบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ อัตรากำลังเพียงพอต่อภาระงาน สร้างเสริมสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สุขภาพดีและมีความสุข

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

  
  ค่านิยม
 ปลอดภัย  สามัคคี  รู้หน้าที่  มีใจบริการ

view