สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเชียงคาน


แบบรายงานงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ประเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและแหล่งที่มาของราคากลางผลการวิเคราะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงคาน

view