สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข พันธกิจ 1.พัฒนาระบบแล้วให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตราฐาน 2.ส่งเสริมและสนับสนุ......

อ่านต่อ

โครงสร้าง

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน ......

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก!!!! Pic รายละเอียด คลิ๊ก!!!!!...

อ่านต่อ

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!!...

อ่านต่อ

นโยบายและยุทธศาสตร์

รายละเอียด คลิ๊ก!!!...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

กลุ่มงานการพยาบาลปี 61 กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 61 กลุ่มงานเภสัชกรรม ปี 61 กลุ่มงานเภสัชกรรม ปี 62 กลุ่มงานทันตกรรมปี 61 กลุ่มงานทันต......

อ่านต่อ
view