สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

    วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ  บริการมาตรฐาน  เน้นงานสร้างสุขภาพประชาชน

   พันธกิจ
1.มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงผู้รับบริการ
3.สร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  
  ค่านิยม
 ปลอดภัย  สามัคคี  รู้หน้าที่  มีใจบริการ

view