สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในรัดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

>>ดาวน์โหลด<<

ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในรัดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

>>ดาวน์โหลด<<

view