สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

- ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร.1. เดือน ตุลาคม 2563

- ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร.1. เดือน พฤศจิกายน 2563

- ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร.1. เดือน ธันวาคม 2563

- ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564 

- ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564  

- ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564

- ไตรมาสที่ 3 แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564

- ไตรมาสที่ 3 แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564

- ไตรมาสที่ 3 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564

- ไตรมาสที่ 4 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564

- ไตรมาสที่ 4 แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564

- ไตรมาสที่ 4 แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564

view