สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

EB4 มาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ


2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ


3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ไตรมาส 1 ชุดที่ 1 

- ไตรมาส 1 ชุดที่ 2

- ไตรมาส 2 ชุดที่ 1

- ไตรมาส 2 ชุดที่ 2

- ไตรมาส 3 ชุดที่ 1

- ไตรมาส 3 ชุดที่ 2

- ไตรมาส 4 ชุดที่ 1

- ไตรมาส 4 ชุดที่ 2

view